zestawienie_znakow_rpo

Projekt:
Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

AKTUALNOŚCI

30.11.2021 r.

Harmonogram szkoleń

Zobacz: Harmonogram szkoleń (PDF)

15.02.2021 r.

Komunikat: Wyniki rekrutacji Uczestników do Projektu

Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat (Projekt nr: RPWP.RPWP.06.04.01-30-0041/19).

Poniżej przedstawiamy listę 30 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz listę rezerwową.

Wyniki rekrutacji_listy Uczestników Projektu

19.01.2021 r.

Komunikat: Zapytanie ofertowe z  dnia 19.01.2021r.
(w trybie rozeznania rynku)

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej: dostawy zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, uczęszczających do żłobka Żyrafy BIS z siedzibą w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec).

Termin składania ofert: do dnia 25.01.2021r. (poniedziałek).

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, które załączamy poniżej:

Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku

Formularz ofertowy-rozeznanie rynku_wzór

14.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego nr 1/12/2020/B z dnia 23.12.2020r.

(Zamówienie dot. trzech części: część I – Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń żłobka do potrzeb dzieci, część II – Zapewnienie wyposażenia i środków trwałych do żłobka,
część III – Organizacja placu zabaw żłobka)

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Informacja o wyborze ofert

Powyższa informacja znajduje się również na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dziękujemy za udział w postępowaniu wszystkim Oferentom, którzy złożyli oferty.

08.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy zapytania ofertowego nr 2/12/2020/W z dnia 23.12.2020r. (zapewnienie wyżywienia)

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Informacja o wyborze oferty

Powyższa informacja znajduje się również na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dziękujemy za udział w postępowaniu wszystkim Oferentom, którzy złożyli oferty.

05.01.2021 r.

Sprostowanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
w Zapytaniu ofertowym nr 1/12/2020/B z dnia 23.12.2020r.

W związku z otrzymanymi pytaniami telefonicznymi, Zamawiający dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia – Część 2 Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń żłobka do potrzeb dzieci, w zakresie wskazanych jednostek miary. Sprostowanie dotyczy wymiarów mebli, o których mowa w punkcie V Zapytania ofertowego nr 1/12/2020/B z dnia 23.12.2020r., ust. 2, ppkt 2.1 D, E, J i stanowi część opisu zamówienia.

Sprostowanie dot. opisu przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dot. sprostowania zamieszczone zostały również na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

23.12.2020 r.

Komunikat: Zapytanie ofertowe nr 2/12/2020/W z dnia 23.12.2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacja Projektu: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej:

usługi związanej z zapewnieniem wyżywienia (w tym przygotowania i wydawania posiłków) dla dzieci uczęszczających do żłobka Żyrafy BIS z siedzibą w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec), zgodnie
z treścią załączników.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało również na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

23.12.2020 r.

Komunikat: Zapytanie ofertowe nr 1/12/2020/B z dnia 23.12.2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacja Projektu: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej:

a) adaptacji i dostosowania do potrzeb dzieci pomieszczeń żłobka Żyrafy BIS z siedzibą w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec),
b) zapewnienia wyposażenia i środków trwałych do żłobka,
c) organizacji placu zabaw żłobka.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało również na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

1.12.2020 r.

Wspieramy Mamy z gminy Dopiewo w powrocie do pracy.

Jeżeli:
– opiekujesz się dzieckiem do lat 3,
– chcesz wrócić do pracy lub podjąć nowe zatrudnienie,
– szukasz bezpiecznego miejsca opieki nad swoim dzieckiem,

zgłoś się do nas!

Już w dniu 1 grudnia 2020 r. rusza Projekt
współfinansowany ze środków unijnych (w ramach EFS) pt.:
Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat.

Do udziału w Projekcie zapraszamy:
kobiety z gminy Dopiewo, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
które planują powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
(w szczególności osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz osoby pracujące,
zwłaszcza przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim)

Oferta Projektu obejmuje:

1. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w nowoczesnym żłobku Żyrafy BIS w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec),

2. Aktywizację zawodową kobiet powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym m.in.:

 • diagnozę potrzeb rozwojowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy (aktywne poszukiwanie zatrudnienia),
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe (w tym stypendia stażowe).

Zgłoś się już dziś! Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona.

Więcej informacji o warunkach rekrutacji (w tym formularze dokumentów zgłoszeniowych) znajduje się w zakładce: Rekrutacja.

Projekt: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat realizowany jest w okresie od dnia 1.12.2020r. do dnia 1.04.2022r. przez Partnerstwo w składzie:


DEA Konsulting Izabela Tokarska z siedzibą w Dąbrówce (Beneficjent)


Legis Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Plewiskach (Partner Projektu)

1.12.2020 r.

najważniejsze informacje dotyczące Projektu

Z dniem 1 grudnia 2020r. rozpoczęliśmy realizację Projektu pt.: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Projektu. Opis Projektu znajduje się również w zakładce: O Projekcie.

Cel główny Projektu

Wzrost aktywności zawodowej 30 kobiet, mieszkanek gminy wiejskiej Dopiewo, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem, dzięki: utworzeniu 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie nowoczesnego żłobka ŻYRAFY BIS oraz kompleksowemu wsparciu 15 kobiet bezrobotnych/biernych zawodowo, określonemu w Indywidualnym Planie Działania (IPD) w formie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży w okresie do 01.04.2022.

Grupa docelowa

Oferta Projektu skierowana jest do 30 kobiet (zamieszkujących wiejską gminę Dopiewo), które doświadczają trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3,
w tym do kobiet:
a) bezrobotnych,
b) biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym kobiety, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym),
c) pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

W ramach Projektu zapewniamy równy dostęp do udziału osobom z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania uczestnictwa w programie.

Zaplanowane działania (oferta wsparcia)

1. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w nowoczesnym żłobku Żyrafy BIS w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec),
1. Aktywizacja zawodowa kobiet powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne i bierne zawodowo), w tym głównie:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe.

Kluczowe efekty Projektu

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat: 30.
2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 30 osób.
3. Liczba osób objętych aktywizacją zawodową: 15 osób.
4. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 15 osób.
5. Liczba uczestników objętych aktywizacją zawodową w Projekcie, które podjęły aktywność zawodową na zakończenie jego realizacji: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 47%, tj. 8 osób (dotyczy osób bezrobotnych i biernych zawodowo w chwili przystąpienia do Projektu).

Okres realizacji Projektu oraz obszar

Projekt jest realizowany od dnia 1.12.2020r. do dnia 1.04.2022r. na obszarze gminy Dopiewo.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 997 933 zł.
Kwota dofinansowania: 948 036,35 zł.

Realizatorzy

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo w składzie:

DEA Konsulting Izabela Tokarska z siedzibą w Dąbrówce (Beneficjent) oraz
Legis Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (Partner Projektu).

Źródło finansowania

Projekt: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

O PROJEKCIE

Z dniem 1 grudnia 2020r. rozpoczęliśmy realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat, który potrwa 16 miesięcy, tj. do dnia 1 kwietnia 2022 r. Projekt obejmuje swoim zasięgiem gminę wiejską: Dopiewo, która znajduje się we Wielkopolsce, w powiecie poznańskim.

Realizatorem Projektu jest Partnerstwo w składzie:


DEA Konsulting Izabela Tokarska z siedzibą w Dąbrówce (Beneficjent)


Legis Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Plewiskach (Partner Projektu)

Partnerstwo wyznaczyło sobie ambitny cel, który jest zobowiązane osiągnąć w ramach Projektu na przestrzeni jego realizacji. Głównym celem Projektu jest: wzrost aktywności zawodowej 30 kobiet, mieszkanek gminy wiejskiej Dopiewo, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem, dzięki: utworzeniu 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie nowoczesnego żłobka ŻYRAFY BIS oraz kompleksowemu wsparciu 15 kobiet bezrobotnych/biernych zawodowo, określonemu w Indywidualnym Planie Działania (IPD) w formie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży w okresie do 01.04.2022.

Oferta Projektu skierowana jest do 30 kobiet (zamieszkujących wiejską gminę Dopiewo), które doświadczają trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3.
Do ww. grupy odbiorców Projektu należą:
a) kobiety bezrobotne,
b) kobiety bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym kobiety, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym),
c) kobiety pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W ramach Projektu zapewniamy równy dostęp do udziału osobom z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania uczestnictwa w programie.

Uwaga: wyjaśnienie pojęć, określających status Uczestników na rynku pracy znajduje się tutaj.

STRUKTURA I ZAKŁADANA LICZEBNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach Projektu stworzony został poniższy model wsparcia, dedykowany Uczestnikom Projektu, wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zakładający:

1. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w nowoczesnym żłobku Żyrafy BIS w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec) i utrzymanie w ramach Projektu funkcjonowania żłobka przez okres 12 miesięcy. Opieką w żłobku objęte zostaną dzieci wszystkich Uczestników Projektu (uwzględniając fakt, iż każdy Uczestnik Projektu może zgłosić do żłobka tylko jedno dziecko do lat 3, którego jest prawnym opiekunem).

Uwaga: Uczestnicy Projektu, posiadający status osoby:

 • pracującej, zobowiązani są wnosić comiesięczną opłatę za pobyt swojego dziecka w żłobku Żyrafy BIS w kwocie: 277,20 zł (przez okres 12 miesięcy),
 • bezrobotnej lub biernej zawodowo mają zagwarantowany bezpłatny udział w Projekcie.

2. Aktywizacja zawodowa 15 Uczestników Projektu powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wsparcie adresowane jest wyłącznie do Uczestników Projektu, posiadających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA obejmuje kompleksowe działania, w celu zwiększenia efektywności oferowanego wsparcia, tj.:

1. Diagnozę potrzeb rozwojowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania – IPD (śr. 4 godz./os., spotkania indywidualne) – na podstawie identyfikacji potrzeb oraz opracowanego profilu zawodowego Uczestników Projektu, dostosowane zostanie dla każdej osoby aktywizowanej efektywne wsparcie w Projekcie.
2. Poradnictwo zawodowe (śr. 4 godz./os., spotkania indywidualne) – opracowanie planu rozwoju kariery zawodowej oraz podniesienia, uzupełniania lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych pod potrzeby przyszłych pracodawców.
3. Pośrednictwo pracy (śr. 4 godz./os., spotkania indywidualne) – aktywne poszukiwanie zatrudnienia, przedstawianie dedykowanych ofert pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, kontakt z pracodawcami.
4. Szkolenia zawodowe (1 kurs/os. w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych) – tematyka szkoleń dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu (w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy i poradnictwa zawodowego). Każde szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu (dyplomu) potwierdzającego podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy. Zakłada się, że szkolenia potrwają średnio: min. 30 godzin, maks. 280 godzin (w zależności od tematyki, której będą dotyczyły). Uczestnikom Projektu biorącym udział w szkoleniach zawodowych (jednocześnie posiadającym status osoby bezrobotnej) przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.
5. Staże zawodowe (wyłącznie dla Uczestników Projektu posiadających status osoby bezrobotnej) – dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, pozwalające na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i przygotowujące do podjęcia stałego zatrudnienia. Staże realizowane będą przez okres 6 miesięcy kalendarzowych. Za każdy miesiąc stażu stażyście przysługiwać będzie stypendium stażowe, które miesięcznie wyniesie 120% zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosić będzie nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wyniesie nie mniej niż 140 godzin miesięcznie). Staże zawodowe zostaną zrealizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dn. 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz.UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.

Kluczowym efektem aktywizacji zawodowej w Projekcie jest osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu tzw. efektywności zatrudnieniowej (tj. odsetka Uczestników Projektu podejmujących pracę po zakończeniu udziału w Projekcie), wynoszącego: 47%.

Uwaga: Wszystkie działania w ramach Projektu będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ponadto informujemy, że infrastruktura żłobka Żyrafy BIS została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, zapewniając dzieciom o zróżnicowanych potrzebach równy dostęp i możliwość korzystania ze świadczonych usług.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

KLUCZOWE EFEKTY PROJEKTU

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat: 30.
2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 30 osób.
3. Liczba osób objętych aktywizacją zawodową: 15 osób.
4. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 15 osób.
5. Liczba uczestników objętych aktywizacją zawodową w Projekcie, które podjęły aktywność zawodową na zakończenie jego realizacji: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 47%, tj. 8 osób (dotyczy osób bezrobotnych i biernych zawodowo w chwili przystąpienia do Projektu).

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu: 997 933 zł,
Kwota dofinansowania: 948 036,35 zł.

REKRUTACJA

Rekrutacja do Projektu: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat prowadzona jest w terminie: od dnia 01.12.2020r. do dnia 14.02.2022r. Nabór do Projektu ma charakter otwarty dla wszystkich osób spełniających warunki uczestnictwa w programie. Liczba Uczestników Projektu jest ograniczona.

Do Projektu zapraszamy kobiety (zamieszkujące wiejską gminę Dopiewo), które doświadczają trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:

a) kobiety bezrobotne,
b) kobiety bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym kobiety, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym),
c) kobiety pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Uwaga: wyjaśnienie pojęć, określających status Uczestników na rynku pracy znajduje się tutaj.

STRUKTURA I ZAKŁADANA LICZEBNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach Projektu zapewniamy równy dostęp do udziału osobom z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania uczestnictwa.

Osoby niepełnosprawne mogą zawrzeć w dokumentacji rekrutacyjnej (znajdującej się w niniejszej zakładce – na dole) informacje dotyczące specjalnych potrzeb, które zostaną uwzględnione przez Partnerstwo podczas realizacji Projektu. W przypadku zakwalifikowania do Projektu osób niepełnosprawnych, dostosowane zostaną do ich indywidualnych potrzeb, m.in. sposób organizacji i realizacja wsparcia (z równoczesnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności). Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać także z usług dostępowych, takich jak np.: tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, asystent osoby z niepełnosprawnością.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!

Zasady określa Regulamin rekrutacji do Projektu. Pobierz wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

Regulamin rekrutacji do Projektu z załącznikami – pobierz

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu należy złożyć w Biurze Projektu (ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka) osobiście w godzinach funkcjonowania Biura lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Biura.

OFERTA PROJEKTU

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”.
Johann Wolfgang von Goethe

W ramach Projektu Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat oferujemy kompleksowe wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

OFERTA PROJEKTU – ZAŁOŻENIA

1. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w nowoczesnym żłobku Żyrafy BIS w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec) i utrzymanie w ramach Projektu funkcjonowania żłobka przez okres 12 miesięcy. Opieką w żłobku objęte zostaną dzieci wszystkich Uczestników Projektu (uwzględniając fakt, iż każdy Uczestnik Projektu może zgłosić do żłobka tylko jedno dziecko do lat 3, którego jest prawnym opiekunem).

Uwaga:
Uczestnicy Projektu, posiadający status osoby:

 • pracującej, zobowiązani są wnosić comiesięczną opłatę za pobyt swojego dziecka w żłobku Żyrafy BIS w kwocie: 277,20 zł (przez okres 12 miesięcy),
 • bezrobotnej lub biernej zawodowo mają zagwarantowany bezpłatny udział w Projekcie.

2. Aktywizację zawodową 15 Uczestników Projektu powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wsparcie adresowane jest wyłącznie do Uczestników Projektu, posiadających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

Kluczowym efektem aktywizacji zawodowej w Projekcie będzie osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu tzw. efektywności zatrudnieniowej (tj. odsetka Uczestników Projektu podejmujących pracę po zakończeniu udziału w Projekcie), wynoszącego: 47%.

W ramach aktywizacji zawodowej przewidziano kompleksowe działania, w celu zwiększenia efektywności oferowanego wsparcia, tj.:

1. Diagnozę potrzeb rozwojowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania – IPD (śr. 4 godz./os., spotkania indywidualne) – na podstawie identyfikacji potrzeb oraz opracowanego profilu zawodowego Uczestników Projektu, dostosowane zostanie dla każdej osoby aktywizowanej efektywne wsparcie w Projekcie.
2. Poradnictwo zawodowe (śr. 4 godz./os., spotkania indywidualne) – opracowanie planu rozwoju kariery zawodowej oraz podniesienia, uzupełniania lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych pod potrzeby przyszłych pracodawców.
3. Pośrednictwo pracy (śr. 4 godz./os., spotkania indywidualne) – aktywne poszukiwanie zatrudnienia, przedstawianie dedykowanych ofert pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, kontakt z pracodawcami.
4. Szkolenia zawodowe (1 kurs/os. w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych) – tematyka szkoleń dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu (w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy i poradnictwa zawodowego). Każde szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu (dyplomu) potwierdzającego podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy. Zakłada się, że szkolenia potrwają średnio: min. 30 godzin, maks. 280 godzin (w zależności od tematyki, której będą dotyczyły). Uczestnikom Projektu biorącym udział w szkoleniach zawodowych (jednocześnie posiadającym status osoby bezrobotnej) przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.
5. Staże zawodowe (wyłącznie dla Uczestników Projektu posiadających status osoby bezrobotnej) – dostososowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, pozwalające na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i przygotowujące do podjęcia stałego zatrudnienia. Staże realizowane będą przez okres 6 miesięcy kalendarzowych. Za każdy miesiąc stażu stażyście przysługiwać będzie stypendium stażowe, które miesięcznie wyniesie 120% zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosić będzie nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wyniesie nie mniej niż 140 godzin miesięcznie). Staże zawodowe zostaną zrealizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dn. 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz.UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.

Uwaga: Wszystkie działania w ramach Projektu prowadzone będą zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że żłobek Żyrafy BIS mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Infrastruktura żłobka została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, zapewniając dzieciom o zróżnicowanych potrzebach równy dostęp i możliwość korzystania ze świadczonych usług.

FINANSOWANIE

Projekt: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Lipowa 1
62-069 Dąbrówka
tel. 884 818 088
e-mail: kurban@deakonsulting.pl
www.zyrafy.com.pl

Biuro Projektu dostępne jest od poniedziałku do czwartku (w dni robocze), w godzinach od 08.00-13.00.

NASZE PLACÓWKI:
ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka / tel. 577 404 888
ul. Ognik 1, 62-070 Dopiewiec / tel. 577 404 881
ul. Jodłowa 5, 62-045 Pniewy / tel. 577 404 316
ul. Wypoczynkowa 97, 62-080 Baranowo / tel. 575 404 881
ul. Szkolna 42b, 62-080 Tarnowo Podgórne / tel. 730 818 088

ŻŁOBEK ŻYRAFY!
Oferujemy wysokie standardy opieki oparte na miłości i uwadze, którą darzymy dzieci. Naszym priorytetem jest holistyczne podejście do rozwoju dziecka, dlatego ważny dla nas jest zarówno rozwój społeczny, dobra edukacja połączona z językiem angielskim, jak i bezpieczeństwo i higiena.
Napisz do nas i dołącz do Żyraf!